Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    По решению инстанции, в случае самовольного оборудования видеорегистратора в авто нарушителю придется заплатить штраф суммой до 10 тысяч евро. В случае повторного нарушения максимальная наказание составит до 25 тысяч евро.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Вы желаете, что б судебное заседание прошло без ненужной "проблемности", сил и затрат дрогоценного времени, тогда позвоните нам и вопросом будет заниматься адвокат по дорожно-транспортным приключениям!

     

Господарський кодекс України

   1. Національний банк України - центральний банк держави, основною функцією якого є забезпечення стабільності грошової одиниці України - гривні. 2. Правовий статус Національного банку України визначається законом про Національний банк України ( 679-14 ). 3. Розробку основних засад грошово-кредитної політики та контроль за її виконанням здійснює Рада Національного банку України. Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.
  Стаття 336. Організаційно-правові форми банків 1. Банки створюються у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку. { Частина перша статті 336 в редакції Закону N 133-V ( 133-16 ) від 14.09.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 } 2. Учасниками банку можуть бути юридичні особи та громадяни, резиденти і нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації. 3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу банку бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення, кошти, одержані в кредит та під заставу, а також збільшувати статутний капітал банку для покриття збитків. 4. Банки мають право створювати банківські об'єднання, види яких визначаються законом. Банк може бути учасником лише одного банківського об'єднання. { Частина четверта статті 336 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2522-VI ( 2522-17 ) від 09.09.2010 } 5. Умови та порядок створення, державної реєстрації, ліцензування діяльності та реорганізації банків, вимоги щодо статуту, формування статутного капіталу та інших фондів, а також здійснення функцій банків встановлюються законом про банки і банківську діяльність ( 2121-14 ). Законодавство про господарські товариства та про кооперацію поширюється на банки в частині, що не суперечить цьому Кодексу та зазначеному закону. { Частина п'ята статті 336 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010 }
  Стаття 337. Державні банки 1. Державним є банк, створений за рішенням Кабінету Міністрів України на основі державної власності. 2. Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України. 3. Найменування державного банку повинно містити слово "державний". 4. Держава здійснює повноваження власника щодо акцій (паїв), які належать їй у статутному капіталі державного банку, через органи управління державного банку. 5. У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуження державою належних їй акцій (паїв) державного банку цей банк втрачає статус державного.
  Стаття 338. Кооперативні банки 1. Кооперативний банк - це банк, створений суб'єктами господарювання, а також іншими особами за принципом територіальності на засадах добровільного членства та об'єднання пайових внесків для спільної грошово-кредитної діяльності. Відповідно до закону можуть створюватися місцеві та центральний кооперативні банки. 2. Статутний капітал кооперативного банку поділяється на паї. 3. Кожний учасник кооперативного банку незалежно від його участі (паю) у статутному капіталі банку має право одного голосу.
  Стаття 339. Банківські операції 1. Фінансове посередництво здійснюється банками у формі банківських операцій. Основними видами банківських операцій є депозитні, розрахункові, кредитні, факторингові та лізингові операції. 2. Перелік банківських операцій визначається законом про банки і банківську діяльність ( 2121-14 ). 3. Банківські операції провадяться в порядку, встановленому Національним банком України.
  Стаття 340. Депозитні операції банків 1. Депозитні операції банків полягають у залученні коштів у вклади та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів. 2. Депозити утворюються за рахунок коштів у готівковій або у безготівковій формі, у гривнях або в іноземній валюті, що розміщені юридичними особами чи громадянами (клієнтами) на їх рахунках у банку на договірних засадах на певний строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства та умов договору. Договір банківського вкладу (депозиту) укладається у письмовій формі.
  Стаття 341. Розрахункові операції банків 1. Розрахункові операції банків спрямовані на забезпечення взаємних розрахунків між учасниками господарських відносин, а також інших розрахунків у фінансовій сфері. 2. Для здійснення розрахунків суб'єкти господарювання зберігають грошові кошти в установах банків на відповідних рахунках. 3. Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися у формі платіжних доручень, платіжних вимог, вимог-доручень, векселів, чеків, банківських платіжних карток та інших дебетових і кредитових платіжних інструментів, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. 4. При безготівкових розрахунках усі платежі провадяться через установи банків шляхом перерахування належних сум з рахунку


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94]

Мнение эксперта

Да, в сфере автострахования, в последнее время происходит все больше и больше "липовых" аварий и ДТП, жертвами которых становятся не виновные водители, которые не имеют страхового полиса, "крутых" номерных знаков и определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" криминальных структур. Поэтому настоятельно советую Вам звонить юристу по ДТП.